Odluka po žalbi CGES-a protiv Pobjede 10.02.2024 1

Predmetni tekst Operatora nije bilo ‘u jednom trenutku’, ali nije bilo ni panike” od 9.11.2023 nije u potpunosti objavljen u skladu sa načelom III Kodeksa novinara i članom 51 Zakona o medijima, kojim se definiše načina i format objavljivanje odgovora.


Postupajući po Žalbi zbog kršenja načela III Kodeksa novinara u tekstu „Dispečer CGES-a ugrozio regionalni i evropski elektroprenosni sistem” od 7.11.2023, teksta “Bord direktora opet će raspravljati o incidentu” od 8.11.2023 i teksta “Operatora nije bilo ‘u jednom trenutku’, ali nije bilo ni panike”od 9.11.2023 koji su objavljeni u dnevnom listu Pobjeda, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

RJEŠENJE

Predmetni tekst „Operatora nije bilo ‘u jednom trenutku’, ali nije bilo ni panike” od 9.11.2023 nije u potpunosti objavljen u skladu sa načelom III Kodeksa novinara i članom 51 Zakona o medijima, kojim se definiše načina i format objavljivanje odgovora. Iako je objavljen bez izmjena i dopuna, i bez uredničke intervencije, predmetni tekst nije objavljen na istoj stranici u odnosu na tekstove koje demantuje, te samim tim plasman i tretman odgovora u potpunosti ne odgovora plasmanu i tretmanu tekstova na koje se odnosi, pa Komisija zaključuje da je došlo do djelimičnog kršenja načela III Kodeksa novinara i člana 51 stav 1 Zakona o medijima.

Obrazloženje

Medijski Savjet za samoregulaciju je dobio žalbu od Crnogorskog Elektroprenosnog sistema AD zbog tekstova koji su objavljeni u Pobjedi od 7.11, 8.11 i 9.11.2023 godine. U žalbi koju potpisuje Ivan Asanović, Izvršni director CGES-a, između ostaloga piše da: “dnevni list “Pobjeda” već duži vremenski period informiše crnogorsku javnost na neprimjeren način o radu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica i time narušava ugled naše kompanije kao i zaposlenih u njoj. Iznošenjem grubih neistina, poluistina i dezinformacija koje se plasiraju u zlonamjernom kontekstu bez ikakvog utemeljenja u kontinuitetu, dovode do pogrešne slike javnosti o radu naše kompanije. Izvori na koje se pozivaju novinari u navedenim medijima se služe lažima, podmetanjima, neprimjerenim konstatacijama kojima zaposlene u našoj kompaniji etiketiraju kao osobe koje se bave prljavim poslovima, a sve uz pomoć nezadovoljnih pojedinaca iz naše kompanije. Sa indignacijom odbacujemo sve navode koji se lako mogu provjeriti jer naša kompanija sve radi transparentno u skladu sa zakonskom regulativom i moralnim principima.”

Vrhunac ovakvog izvještavanja, po Asanoviću, “ je nepoštovanje Zakona o medijima odnosno nepoštovanje stava 1 Člana 51 koji glasi: “Odgovor odnosno ispravka mora se objaviti bez izmjena i dopuna, osim pravopisnih ispravki koje ne mijenjaju smisao, na istoj strani štampe, sa istom opremom, odnosno u istoj emisiji audiovizuelnog medija u kome je objavljen medijski sadržaj, tako da plasman u mediju odgovara plasmanu medijskog sadržaja na koji se odnosi, uz napomenu da se radi o odgovoru odnosno ispravki”.
Reagovanja koje je naša kompanija dostavila kada je u pitanju dnevni list “Pobjeda”, nije objavljieno u primjerenom formatu i na naslovnoj stranici na kojoj je prilog objavljen.”
U nastavku žalbe se precizira da CGES nije zadovoljan načinom na koji je objavljeno njihovo reagovanje na tekstove od 7 i 8 novembra 2023„Dispečer CGES-a ugrozio regionalni i evropski elektroprenosni sistem”i “Bord direktora opet će raspravljati o incidentu”. Naime ovi tekstovi su najavljeni na naslovnoj strani i objavljeni na polovini 4 strane. Odgovor CGES-a od 9.11.2023 “Operatora nije bilo ‘u jednom trenutku’, ali nije bilo ni panike” nije najavljen na naslovnoj strani, a objavljen je na trećini 5 strane.
Medijski savjet za samoregulaciju se obratio redakciji Pobjede za izjašnjenje povodom ove žalbe. Izjašnjenje glavnog i odgovornog urednika Draška Đuranovića prenosimo integralno:
“U pritužbi koju je poslao Crnogorski elektroprenosni sistem ad, a koju potpisuje izvršni direktor Ivan Asanović, ističe se između ostalog ,,da dnevni list 'Pobjeda' već duži vremenski period informiše crnogorsku javnost na neprimjeren način o radu Crnogorskog elektroprenosnog sistema ad“, uz opasku da se na taj način ,,iznošenjem grubih neistina, poluistina i dezinformacija“ narušava ugled kompanije.
Ove brojne i neprimjeren kvalifikacije nijesu dokumentovane jednom činjenicom – osim konstatacijom da im odgovor nije dat na naslovnoj strani - i već u tome je sadržana sva istina o pisanju Pobjede i reakciji CGES-a.
Dakle: Pobjeda je, poštujući profesionalne standarde, uz dvostruku provjeru izvora, objavila informaciju da je Nacionalni dispečerski centar u noći između 5. i 6. oktobra 2023. godine bio nekoliko sati bez dežurnog operatera. Time je, kako je Pobjeda informisala, CGES ugrozio regionalni i evropski eletroprenosni sistem.
Tu informaciju niko iz CGES-a u početku nije želio komentarisati, očigledno jer nijesu mogli da daju adekvatan odgovor.
Nakon izvjesnog vremena poslali su ,,demant“ u kojem su - potvrdili informaciju Pobjede. Samo što su pokušali da minimizuju opasnost karikaturalnom konstatacijom da ,,operatera nije bilo u jednom trenutku, ali da nije bilo panike“ te da se ,,vanredne situacije različite prirode povremeno dešavaju u svakom sistemu“.
Pobjeda je precizno definisala problem: nedostatak dispečera u sistemu u kojem, u svakom trenutku, mora da postoji nadzor dispečera.
Umjesto da prihvate realnost, u nedostatku argumenata CGES je krenuo u politički zasnovane napade. Shodno Zakonu o medijima Pobjeda čak nije ni morala da objavi takvo reagovanje, ali smo ipak odlučili da, radi čitalaca, prenesemo stav CGES-a.
Sva dalja prepiska sa (ne)odgovornim ljudima iz CGES-a je besmislena, jer je njima očiti cilj da zaštite lične pozicije, a Pobjedi da objektivno informiše o stvarima koje su od interesa javnosti da zna.“
Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju je prije odlučivanja napravila detaljan uvid u tekstove koji se pominju u žalbi, tekst žalbe, kao i u izjašnjenje Pobjede. Razmatrajući ovu žalbu Komisija je konstatovala da je česta pojava u našem novinarstvu da se odgovori na tekstove često objavljuju neprimjerno i da se često sakriju na neadekvatnim stranama i u uglovima istih koji su jedva primjetni. Komisija nije razmatrala optužbe CGES-a da Pobjeda već duži vremenski period informišu crnogorsku javnost na neprimjeren način o radu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, jer za iste nijesu navedeni nikakvi dokazi.
Kada je riječ o konkretnom slučaju Komisija je konstatovala da je odgovor CGES-a na inicijalne tekstove u Pobjedi, koji su najavljeni na naslovnim stranama i objavljeni na polovini strane 4, objavljen na trećini strane 5. Takođe je konstatovano da je odgovor značajno kraći nego tekstovi koji su bili povod za njih. Komisija smatra pozitivnim što je Pobjeda objavila reagovanje CGES-a i na taj način omogućila ovoj kompaniji da da svoje viđenje nastalog problema o kome je Pobjeda pisala prethodna dva dana.
Kada je riječ o najavi pojedinih tekstova na naslovnoj strani novine Komisija smatra da je to stvar uređivačke politike novine i da se ne može dovoditi u vezu sa načelom koje se odnosi na ispravku i odgovor.
Međutim kako član Zakona o medijima 51 u stavu 1, na koji se Kodeks novinara poziva, kaže da plasman u mediju mora da odgovara plasmanu medijskog sadržaja na koji se odnosi, Komisija smatra da je ipak došlo do djelimičnog kršenja načela III Kodeksa novinara jer odgovori CGES-a nijesu objavljeni na istom mjestu i strani na kome su objavljeni orginalni tekstovi koji su bili povod za reagovanje. U tom smislu Komisija konstatuje djelimično kršenje načela III Kodeksa novinara:
Kodeksa novinara Crne Gore
3.1. Ispravka i odgovor

(a) Svi mediji moraju poštovati i osigurati primjenu prava na ispravku i prava na odgovor u skladu sa zakonom, uz pravovremeno objavljivanje ispravke i/ili izvinjenja, kako bi se izbjeglo pokretanje sudskog postupka.

Zakon o medijima
Član51 stav 1

Odgovor odnosno ispravka mora se objaviti bez izmjena i dopuna, osim pravopisnih ispravki koje ne mijenjaju smisao, na istoj strani štampe, sa istom opremom, odnosno u istoj emisiji audiovizuelnog medija u kome je objavljen medijski sadržaj, tako da plasman u mediju odgovara plasmanu medijskog sadržaja na koji se odnosi, uz napomenu da se radi o odgovoru odnosno ispravki.

Shodno članu 21 Statuta Medijskog savjeta za samoregulaciju Rješenje ove odluku je potrebno objaviti u dnevnom listu Pobjeda.


Komisija za monitoring i žalbe

Aneta Spaić
Sonja Drobac
Danilo Burzan
Branko Vojičić
RankoVujović